Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

I.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir Pircējam un "Didier Lab" (turpmākajā tekstā – Pārdevējs) tiesiskis saistošs dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces iegādes, apmaksas un atgriešanas noteikumi, tāpat arī citi noteikumi, kuri saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā.

1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, reģistrējoties interneta veikala Didierlab.lv mājas lapā.

1.3. Pārdevējam jebkurā brīdī ir tiesības Noteikumus mainīt, papildināt, labot.

1.4. Tiesības reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā Diederlab.lv ir tikai:

1.4.1. rīcīb spējīgai fiziskai personai;

1.4.2. nepilngadīgai personai no sešpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;

1.4.3. juridiskai personai;

1.4.4. visiem augstāk minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.

1.5. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka ievēros tos. Tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Diederlab.lv ir tikai tām personām, kuras atbilst 1.4. punkta aprakstam.

II.Pirkšanas - pārdošanas līgums

2.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek sastādīts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), un noformējis iepirkumu grozu ir nospiedis pogu “VEIKT PASŪTĪJUMU”.

2.2. Sastādot Pirkšanas- pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

2.3. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek reģistrēts un saglabāts Didierlab.lv datu bāzē.

III.Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Diederlab.lv saskaņā ar šiem Noteikumiem.

3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas– pārdošanas līguma, kas noslēgts ar interneta veikalu didierlab.lv, paziņojot to pārdevējam rakstiski (caur elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, bet gadījumos, ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no pēdējās preces saņemšanas dienas. Pircējam jānosūta preci atpakaļ interneta veikalam didierlab.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 30 dienu termiņa beigām.

3.3. Pircējs nevar izmantot 3.2 punktā noteiktās tiesības atteikties no līguma, ja:

3.3.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;

3.3.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras nevar kontrolēt, un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;;

3.3.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem, tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

3.3.4. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

3.3.5. citos gadījumos, kad no pirkšanas-pārdošanas līguma nevar atteikties vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3.4. 3.2. punktā aprakstītās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta, vai praktiski nav mainījies tās izskats, kā arī tad, ja prece nav lietota.

3.5. Pasūtījuma anulēšana/ koriģēšana ir iespējama tikai tad, ja vēl norisinās pasūtītās preces izpārdošana. Ja izpārdošana ir beigusies, pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams. Kā arī, ja pasūtīto preču piegādes termiņš ir norādīts līdz 9 darba dienām pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams, neatkarīgi no tā vai izpārdošana vēl norisinās vai nē.

3.6. Uz pircēju attiecas arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

IV.Pārdevēja tiesības

4.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt interneta veikala darbību, datu aizsardzību vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju, vai ierobežot iespēju izmatot interneta veikalu didierlab.lv

4.2. Ja pircējs izvēlas norēķināties par precēm skaidrā naudā un, ja neizdodas sazināties ar pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izsūtīšanas dienas, pasūtījums tiek anulēts.

V.Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par iegādātajām precēm, tās jāsaņem pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

5.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī atsakās tās pieņemt bez svarīgiem iemesliem, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izmaksas.

5.3. Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus, kas dotu iespēju piekļūt interneta veikala didierlab.lv datu bāzei. Pircējam ir nekavējoties jāinformē didierlab.lv, ja pazaudēti pieslēgšanās dati. didierlab.lv neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Pircēja reģistrēšanās datus līdz informēšanas brīdim un veikala administratora iespējai mainīt Pircēja pieslēgšanās datus. Līdz informēšanas brīdim didierlab.lv ir tiesības uzskatīt, ka visas darbības interneta veikalā ir veicis Pircējs.

5.4. Interneta veikala didierlab.lv Pircēji apņemas vadīties pēc šiem Noteikumiem un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

VI.Pārdevēja pienākumi

6.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot visus pakalpojumus, kuri aprakstīti šajos Noteikumos, kā arī pildīt pārējos interneta veikala didierlab.lv paredzētos nosacījumus.

6.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt norādītajā adresē, vadoties pēc nosacījumiem, kuri šeit aprakstīti.

6.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības un personas datu konfidencialitāti.

6.4. Situācijās, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā didierlab.lv iegādātās preces, Pārdevējs var piedāvāt analoģiskas preces vai informēt par pasūtījuma anulēšanu. Ja pircējs atsakās saņemt analoģisku preci vai saņemta ziņa par pasūtījuma anulēšanu, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības un 3. 4. punktā aprakstītos nosacījumus, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad viņš ir saņēmis Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad ir saņēmis preces atpakaļ vai kad Pircējs ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

VII.Preču cenas

7.1. Preču cenas interneta veikalā Diederlab.lv un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas EUR. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā.

7.2. Pie precēm norādītās mazumtirdzniecība cenas (nosvītrotās) sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Nosvītrotās cenas rekomendē ražotāji kā mazumtirdzniecības pārdošanas cenas.

VIII.Apmaksas termiņi un kārtība

8.1. Pircējs norēķinās par pasūtīto preci vienā no šiem veidiem:

8.1.1. veicot apmaksu izmantojot elektroniskās bakas operācijas („Swedbank“ banka, „SEB“ banka, „Citadele“ banka, Paypal).

8.1.2. Skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti pasūtījuma piegādes laikā. Skaidrā naudā pasūtījuma saņemšanas brīdī var maksāt, ja pasūtījuma summa nepārsniedz 1000 Eur.

8.2. Pircējs, izmantojot 8.1.1. punktā piedāvāto apmaksas veidu, apņemas nekavēties ar apmaksu par preci. Tikai tad, kad būs veikta samaksa par preci, tiks noformēts preču sūtījums.

8.3. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt  pieejamos  apmaksas veidus.

IX.Preču piegāde

9.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā Diederlab.lv, var izvēlēties preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.

9.2. Preču piegādes pakalpojums:

9.2.1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi;

9.2.2. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Piegādājot preces Pircēja norādītajā adresē, neatkarīgi no preču faktiskā saņēmēja tiek uzskatīts, ka Pircējs tās ir saņēmis personīgi, izņemot, ja Pircējs ir iepriekš rakstveidā īpaši norādījis, ka tās nododamas tikai viņam.;

9.2.3. preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

9.2.4. maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra, un un piegādes pakalpojuma sniedzēja;

9.2.6. piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.

9.3. Piegādes termiņi norādīti pie preču aprakstiem. Tie ir orientējoši, unprece tiks piegādāta norādītā termiņa robežās. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai iegādātā prece tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk..

9.4. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvoklis, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējs, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu, apstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).

9.5. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot pasūtītās preces no ārienes.

X.Iegādāto preču atgriešana

10.1. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

10.2. Vēloties atgriezt preci (-es), izmantojot atteikuma tiesības, pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, un ievadiet atgriešanas kodu, kas norādīts preču pasūtījuma lapā. Bez atgriešanas koda nav iespējas apstiprināt atgriešanas aktu, jāpievieno tas atgriežamajai precei un jāinformē par atgriešanu Pārdevējam pēc 3.2. punktā noteiktās kārtības.

10.3. Atgriežot preces, Pircējam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

10.3.1. atgriežamajai precei ir vēlams būt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

10.3.2. prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;

10.3.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu; lūdzam nebojāt etiķetes, neplēst aizsargplēves utt;

10.3.4. atgriežamajai precei ir jābūt tādas pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;

10.3.5. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izdots) un aizpildīts atgriešanas dokuments;

10.3.6. Izmantojot atteikuma tiesības, tikai Pircējs ir atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdevējs vērš uzmanību uz to, ka, konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, tas var vērsties tiesā ar prasības pieteikumu pret Pircēju par Pārdevējam radīto zaudējumu segšanu, kas radušies Pircēja rīcības rezultātā.

10.3.7. Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.  Preču atgriešanas maksa ir atkarīga no Pircēja izraudzītā piegādes pakalpojumu sniedzēja. Tā tiks atskaitīta no kopējās Pircējam atgriežamās naudas summas.


10.3.8. Par atgrieztu preci nauda atmaksājama, veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

10.4. Pircējs nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

10.5. Ja Pircējs atsakās no pirkšanas - pārdošanas līguma, visas Pircēja samaksātās summas, ieskaitot Pircēja apmaksātās piegādes izmaksas, tiek atmaksātas Pircējam. Ja patērētājs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā parastā piegādes veida, ko piedāvā uzņēmums, uzņēmumam nav pienākuma atlīdzināt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītās izmaksas.

XI.Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, bet Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kuri norādīti interneta veikala didierlab.lv mājaslapas sadaļā “KONTAKTI”.

XII.Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircēja reģistrācijas formā sniegta nepatiesa informācija, Pārdevējs nav atbildīgs par to un no tā izrietošajām sekām, bet ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.

12.2. Pircējs, kurš ir piereģistrējies interneta veiklā didierlab.lv, ir pilnība atbildīgs par savām veiktajām darbībām.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, par to ir atbildīgs pats Pircējs.

12.4. Pārdevējs visos iespējamajos konfliktu gadījumos ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām, uzņemoties saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika sniegta tāda iespēja.

12.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse pretējai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

XIII.Noslēdzošie noteikumi

13.1. didierlab.lv saglabā tiesības papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

13.2. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumu grozījumiem vai papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

13.3. Ja pircējs pēc Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai.

13.4. Šie noteikumi sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

13.5. Visas nesaskaņas, kas radušās saistībā ar šiem Noteikumiem, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

13.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

13.7. Ja Pircējs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, tas var nosūtīt savu sūdzību interneta veikalam didierlab.lv uz didier@didierlab.lv. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
-        vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
-        iesnieguma iesniegšanas datumu;
-        strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
-        http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
-        http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
Vienlaikus informējam, ka Jums ir tiesības izmantot strīdu risināšanas tiešsaistes platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 ⦁ Maksājumu var veikt, izmantojot Swedbank, Seb, Luminor, Citadele un Šiaulių bankas elektroniskās bankas pakalpojumus. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt.